آموزش تخصصی زبان انگلیسی برای مشاغل

آموزش تخصصی زبان انگلیسی برای مشاغل ...

یک دوره‌ زبان انگلیسی برای کار که برای شما طراحی شده است

دوره زبان انگلیسی مربوط به محیط کار در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار، شما را با مهارت‌های ارزشمند مورد نیاز برای برقراری ارتباط مؤثر تجهیز می‌نماید. دوره زبان انگلیسی مربوط به محیط کار در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار، شما را با مهارت‌های ارزشمند مورد نیاز برای برقراری ارتباط مؤثر تجهیز می‌نماید.

محتوای دوره

زبان انگلیسی برای شرایط واقعی محل کار

برای آمادگی شما هنگام مواجه شدن با موقعیت‌های احتمالی در محیط کار خود، دوره زبان انگلیسی تجاری را به دروس مجزا تفکیک کرده‌ایم. در پایان این دوره، مهارت‌های زبانی مورد نیاز برای موفقیت در شغل خود را کسب خواهید کرد.

زبان انگلیسی برای شرایط واقعی محل کار

برای آمادگی شما هنگام مواجه شدن با موقعیت‌های احتمالی در محیط کار خود، دوره زبان انگلیسی تجاری را به دروس مجزا تفکیک کرده‌ایم. در پایان این دوره، مهارت‌های زبانی مورد نیاز برای موفقیت در شغل خود را کسب خواهید کرد.

زبان انگلیسی برای شرایط واقعی محل کار

برای آمادگی شما هنگام مواجه شدن با موقعیت‌های احتمالی در محیط کار خود، دوره زبان انگلیسی تجاری را به دروس مجزا تفکیک کرده‌ایم. در پایان این دوره، مهارت‌های زبانی مورد نیاز برای موفقیت در شغل خود را کسب خواهید کرد.

زبان انگلیسی برای شرایط واقعی محل کار

برای آمادگی شما هنگام مواجه شدن با موقعیت‌های احتمالی در محیط کار خود، دوره زبان انگلیسی تجاری را به دروس مجزا تفکیک کرده‌ایم. در پایان این دوره، مهارت‌های زبانی مورد نیاز برای موفقیت در شغل خود را کسب خواهید کرد.

زبان انگلیسی برای شرایط واقعی محل کار

برای آمادگی شما هنگام مواجه شدن با موقعیت‌های احتمالی در محیط کار خود، دوره زبان انگلیسی تجاری را به دروس مجزا تفکیک کرده‌ایم. در پایان این دوره، مهارت‌های زبانی مورد نیاز برای موفقیت در شغل خود را کسب خواهید کرد.

زبان انگلیسی برای شرایط واقعی محل کار

برای آمادگی شما هنگام مواجه شدن با موقعیت‌های احتمالی در محیط کار خود، دوره زبان انگلیسی تجاری را به دروس مجزا تفکیک کرده‌ایم. در پایان این دوره، مهارت‌های زبانی مورد نیاز برای موفقیت در شغل خود را کسب خواهید کرد.

زبان انگلیسی برای شرایط واقعی محل کار

برای آمادگی شما هنگام مواجه شدن با موقعیت‌های احتمالی در محیط کار خود، دوره زبان انگلیسی تجاری را به دروس مجزا تفکیک کرده‌ایم. در پایان این دوره، مهارت‌های زبانی مورد نیاز برای موفقیت در شغل خود را کسب خواهید کرد.

زبان انگلیسی برای شرایط واقعی محل کار

برای آمادگی شما هنگام مواجه شدن با موقعیت‌های احتمالی در محیط کار خود، دوره زبان انگلیسی تجاری را به دروس مجزا تفکیک کرده‌ایم. در پایان این دوره، مهارت‌های زبانی مورد نیاز برای موفقیت در شغل خود را کسب خواهید کرد.

زبان انگلیسی برای شرایط واقعی محل کار

برای آمادگی شما هنگام مواجه شدن با موقعیت‌های احتمالی در محیط کار خود، دوره زبان انگلیسی تجاری را به دروس مجزا تفکیک کرده‌ایم. در پایان این دوره، مهارت‌های زبانی مورد نیاز برای موفقیت در شغل خود را کسب خواهید کرد.